กิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เอ็มเทคจัดประจำทุกปี เช่น การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย การประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อกระบวนการผลิต หรือตามวาระต่างๆ เช่น งานวันเด็กแห่งชาติ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และกิจกรรมโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์จากหลากหลายรูปแบบกิจกรรม เช่น การทดลอง การสาธิต เกมวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  

 

กิจกรรมที่กำลังรับสมัครและดำเนินการ

  •  

 กิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จ