คลิ้กดู >>> แผนการฝึกอบรมประจำปี 2561

 

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีพื้นฐานที่สอดคล้องตามพันธกิจของเอ็มเทคให้กับภาคอุตสาหกรรมและผู้สนใจ มีรายละเอียดดังนี้