การจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี ประสบการณ์ และความคิดเห็นในหัวข้อการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การทำงานวิจัยร่วมกัน

กิจกรรมที่กำลังดำเนินการ

 
 


กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว

 9th International Conference on Materials Science and Technology (MSAT-9)

7th International Conference on Tribology in Manufacturing Processes (ICTMP2016)

The 13th International Symposium on East Asian Resources Recycling Technology (EARTH 2015)

Thailand Corrosion and Prevention Conference 2015

International Conference on Traditional and Advanced Ceramics 2015 (ICTA2015)

เอ็มเทคขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2558 (NAC2015)

8th International Conference on Materials Science and Technology (MSAT-8)

8th Thailand Metallurgy Conference (TMETC-8)

การประชุมวิชาการประจำปี 2557 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NAC2014)  

การประชุมวิชาการนานาชาติ RubberCon 2013