ข่าวประชาสัมพันธ์

..............................................................................................................................................
 
 
 
ปัจจุบันหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และมีความสำคัญ ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ ทั้งทางด้านการแพทย์และสุขภาพ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย การศึกษา และความบันเทิง สำหรับประเทศไทยได้มีการนำเข้าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจากต่างประเทศเพื่อประยุกต์ใช้งานใน ด้านต่างๆ เป็นจำนวนมาก และเพื่อรองรับความต้องการที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยจึงจำเป็นที่จะต้องสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาหุ่นยนต์และผลักดันอย่างจริงจังเพื่อก้าวไปสู่การผลิตหุ่นยนต์ในเชิงพาณิชย์
 
 
จากการสานต่อการจัดแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ (International Design Contest 2007 หรือ IDC RoBoCon 2007) ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในหัวข้อ Thank you, Mom! เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ๑๒๐ ปี โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ วัสดุแห่งชาติ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์ประชุม และนิทรรศการไบเทค เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ทำให้เกิดโครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑ ในปี ๒๕๕๑ โดยได้ดำเนินการจัดแข่งขันและส่งเยาวชนไทยจากทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ จำนวน ๘ คนจาก ๗ สถาบันการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน IDC RoBoCon 2008 ณ ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ ๖ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เยาวชนไทยทั้งหมดได้สร้างผลงานทีมยอดเยี่ยมและแสดงความสามารถในการทำงานร่วมกับ ประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน คือ ไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส บราซิล สหรัฐอเมริกา 
 

๑. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรภาคการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
๒. เพื่อขยายการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบุคลากรภาคการศึกษาในระดับภูมิภาค  
๓. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมให้กับเยาวชนและประชาชนให้มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย 
๔. เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย ในการดำเนินการ
ระดับภูมิภาค ได้แก่ 
- ภาคเหนือ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ภาคใต้: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระดับประเทศ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
๑. เยาวชนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทั่วประเทศ
๒. สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
๓. เด็ก เยาวชน และประชาชน 
๔. เยาวชนที่มีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพสาขาที่เกี่ยวข้องใน  ภาคอุตสาหกรรม และด้านอื่นๆ
 
 
 
๑. เยาวชนระดับภูมิภาคที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน  ๒๐๐ คน
๒. เครือข่ายสถาบันการศึกษาที่ร่วมดำเนินงาน จำนวน ๔ เครือข่าย และสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๒๕ สถาบัน 
๓. เด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจกิจกรรมทั้งระดับภูมิภาค และระดับประเทศ  จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน
 
 
 
ได้มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี หุ่นยนต์อย่างต่อเนื่อง คือ การเปิดรับนักศึกษาที่ผ่านโครงการให้เข้าฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ของ สวทช. การส่งเสริมให้นักวิจัยของ สวทช. เป็นที่ปรึกษาของการทำ Senior Project 
- การส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาต่างๆ ที่ สวทช. ดำเนินการ การสนับสนุนให้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อการผลิต (Robot and  Automation Contest for Manufacturing Process, RACMP) และการประกวดแข่งขันผลงานอื่นๆ
 
 
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี (แลมป์ – เทค)
 • วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
 • วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
 • สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลอีสาน
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
 • วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
 • วิทยาลัยเทคนิคสารภี
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 • วิทยาเขตปราจีนบุรี
 
 
 

Search